Infantil Colegio Concertado Barcelona

Els nostres alumnes viuen una experiència personalitzada i inoblidable, fomentant la seva creativitat i la seva il·lusió per aprendre.

En un ambient segur i inspirador els nostres alumnes més petits viuen una experiència personalitzada i inoblidable, fomentant la seva creativitat i la seva il·lusió per aprendre.

Així, descobreixen el gran potencial que tenen i comencen a treballar les competències i valors que els permetran, en un futur, estar preparats per a enfrontar-se al món, desenvolupant habilitats de relació, comunicació i col·laboració amb els altres.

La nostra formació se centra en l’alumne com a protagonista i en l’aprenentatge a través de l’experiència. En un entorn lúdic, adaptat a les necessitats de cadascun, els acompanyem per al seu desenvolupament integral, guiant-los perquè construeixin el seu aprenentatge i desenvolupin habilitats intel·lectuals i emocionals, així com virtuts i valors que els acompanyaran tota la seva vida.

Volem que els nostres alumnes se sentin segurs en les tres llengües, és per això que desenvolupem totes les propostes i programes en tres idiomes: anglès, espanyol i català.

Per a aconseguir l’èxit del nostre ensenyament utilitzem programes i metodologies actives d’aprenentatge a través de:

 • Programa de virtuts i Educació Emocional: Conèixer les pròpies emocions i reconèixer les dels altres, desenvolupar la capacitat d’autoregulació, l’empatia i valors significatius per a cada edat, mitjançant jocs i dinàmiques.
 • Projectes, experiments, jocs i escenaris d’aprenentatge: Iniciant-los en l’aprenentatge cooperatiu exercint rols de treball que els ajudin a desenvolupar habilitats en totes les àrees del desenvolupament.
 • La llengua anglesa: Des del seu primer any, incorporen l’anglès mitjançant el nostre sistema d’immersió, de manera natural i lúdica. L’anglès és llengua vehicular per a diferents àrees d’aprenentatge, així com per a hàbits quotidians del seu dia a dia.
 • La tecnologia i programació: Fomentem l’ús de les tecnologies com un recurs més per a aprendre, iniciant-se en el seu ús responsable i en el desenvolupament de les bases de la programació i el pensament digital.
 • Mètode científic i aprenentatge basat en problemes: El desenvolupament de les capacitats motrius i cognitives. L’observació, el plantejament del problema, la formulació de la hipòtesi, experimentació, anàlisi de les dades i conclusions aportats per cada alumne, són els passos fonamentals per a un aprenentatge significatiu.
 • Programa neuromotor-Early Basic Program: A través d’exercicis de desplaçament, balanceig, moviment, equilibri i braquiació, desenvolupen circuits neuronals que els facilitaran futurs aprenentatges, els ajudaran al desenvolupament d’habilitats prèvies a la lectoescriptura i milloraran el seu desenvolupament i domini del propi cos.
 • Estimulació sensorial: a través d’instal·lacions artístiques i experiències sensorials, en les quals exploren conceptes i construeixen noves experiències d’aprenentatges a través dels cinc sentits.

Ver más

Infantil Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES EXCEL·LENTS

Projecte educatiu a Infantil

Provoquem l’estimulació cognitiva, física i emocional de l’alumne, apostant per l’adquisició i interiorització del coneixement d’una manera activa. Per a això, utilitzem diferents línies pedagògiques:

 • Aprenentatge per projectes: desenvolupen la capacitat si es fer-se preguntes, experimenten la cerca i anàlisi d’informació, aprenen la planificació de les activitats i del temps, aconsegueixen teoritzar, analitzar, sintetitzar, comparar, exposar…
 • Aprenentatge cooperatiu: Fomentem la participació dels alumnes en petits grups a través de rols que els suposen un repte i treballant cap a un objectiu comú.
 • Experiments a través del mètode científic
 • Escenaris d’aprenentatge
 • Jocs
 • Aprenentatge basat en problemes

Entorn lúdic i personalitzat

Fomentem en un ambient d’aprenentatge, l’adquisició d’hàbits i el desenvolupament de la creativitat, potenciant el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Prioritzem el coneixement de cada alumne i el seu acompanyament de forma personalitzada, amb temps i espais de treball en grups petits i amb el suport d’un equip de psicòlogues i logopedes que permeten acompanyar a cada alumne per a potenciar al màxim les seves capacitats.

Infantil Colegio Concertado Barcelona Infantil Colegio Concertado Barcelona

Àrees d’aprenentatge

Les activitats educatives es complementen amb l’aplicació de programes que treballen les competències bàsiques de l’etapa, com per exemple:

 • El pensament lògic-matemàtic, a través de matemàtiques manipulatives.
 • El desenvolupament del llenguatge en les tres llengües.
 • L’expressió musical i l’art, aprenent a apreciar les obres de grans artistes, coneixent les seves tècniques i adoptant-les com a mitjà d’expressió i de desenvolupament de la seva pròpia creativitat.

Infantil Colegio Concertado Barcelona Infantil Colegio Concertado Barcelona

Programa enriquit

Oferim altres programes que ajuden a desenvolupar el potencial de cada alumne a través d’activitats d’estimulació primerenca (programa neuromotor, psicomotricitat), estimulació sensorial (instal·lacions artístiques i experiències sensorials).

La natació, com a opció que oferim dins de l’horari escolar, ajuda als nostres alumnes al seu desenvolupament físic, treballant a més la coordinació amb exercicis en l’aigua, aportant-los seguretat i potenciant el seu desenvolupament.

Infantil Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES ACOMPANYATS

Formació catòlica

 • Volem que cada alumne tingui en el col·legi l’experiència de sentir-se estimat per Jesucrist i que descobreixi que en el seu dia a dia sempre estarà acompanyat i estimat per Ell.
 • En cada sessió setmanal de religió amb la seva especialista se li ensenyaran cançons i pregàries adaptades a cada edat.
 • Volem acompanyar-los en formar-se com a persones íntegres, que havent descobert a Jesús Amic i el camí de felicitat que els ofereix, desitgin viure els valors cristians i la fe catòlica.

Infantil Colegio Concertado Barcelona Infantil Colegio Concertado Barcelona

Educació emocional

Mitjançant el nostre Programa d’Educació Emocional ajudem als nostres alumnes a identificar emocions, conèixer-se i confiar en si mateixos, comprendre els altres, reconèixer i expressar les seves emocions i idees, desenvolupar l’autocontrol, aprendre a prendre decisions responsables, valorar i cuidar la seva salut i millorar les seves habilitats socials. Tot això a través d’una convivència natural amb el programa a més de les sessions setmanals en tots tres idiomes.

Col·laboració família i col·legi

Conscients que els pares són els primers i principals educadors dels seus fills que busquen el millor per a ells, assumim el compromís de col·laborar amb ells en l’educació dels seus fills.

Infantil Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES GLOBALS

Formació Internacional

En un ambient d’immersió lingüística en anglès i amb professorat natiu i/o bilingüe, la nostra pràctica diària es basa en l’experimentació a través del joc, ja que és en aquesta situació on aconseguim la major eficàcia per a l’adquisició de nous coneixements i la producció oral en un altre idioma.

Apostem per un currículum que garanteix que els nostres alumnes es formin de manera competencial fomentant el pensament crític i l’aprenentatge a través de l’experiència i acostant-nos a la cultura i tradicions anglosaxones.

Comptem amb personal natiu o bilingüe de suport a la professora de parla anglesa a l’aula, treballant en grups reduïts per a animar el desenvolupament de la llengua oral, per a millorar la comprensió i expressió oral, la pronunciació i la fonètica d’una manera més personalitzada, a través del joc, el teatre i altres activitats.

Els nostres alumnes, a P4 o P5, tindran una tutora de parla anglesa, amb la qual establiran un vincle estret que els animarà a fer ús de la llengua anglesa.

Les nostres professores de parla anglesa imparteixen àrees de l’aprenentatge com Science, Motor Skills, English and Music, i utilitzen amb els alumnes l’anglès en aules, patis, menjadors, passadissos, entrades i sortides, garantint un ambient d’immersió lingüística que converteix l’anglès en una llengua funcional i anima al desenvolupament del llenguatge dels nens.

Infantil Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES COMPROMESOS

Programa de Virtuts

Formem la voluntat i les emocions dels nostres alumnes mitjançant l’adquisició de virtuts que treballem a través de campanyes i activitats formatives a l’aula, adaptades als diferents cursos.

Santa Isabel Solidari

Volem que cada alumne valori tot el que ha rebut i descobreixi que ell també té un paper en la societat. Des de petits participen en campanyes d’acció social, descobrint en la donació als altres un camí de millora del nostre entorn i de realització personal.

Educació per a l’amor

Treballem perquè els nens vagin creixent en maduresa d’acord amb la seva edat, fent prevaldre l’amor per damunt de tot, perquè el nostre alumnat aprengui a respectar i a valorar a l’altre i a un mateix, creant d’aquesta manera relacions sinceres i significatives amb aquells que l’envolten.

Infantil Colegio Concertado Barcelona

Cura del Medi Ambient

Treballem perquè els nostres alumnes siguin responsables en la cura del nostre entorn natural, donant oportunitats perquè cada alumne reflexioni i participi en iniciatives per a la cura i la conservació del medi ambient.

ALUMNES DIGITALS

Alumnes competents per a l´era digital i tecnològica

Per què la competència digital a Infantil?

Volem despertar l’ús correcte de la tecnologia a més a més del pensament computacional i creatiu. Proposem una sèrie d’activitats que desperten la motivació i innovació en els nostres alumnes perquè siguin capaços d’abordar problemes complexos, comprendre’ls i desenvolupar les solucions més adequades.

Programes i eines digitals

A través de la robòtica amb Beebots, aplicada a les diferents àrees, iniciem el treball d’habilitats per a la programació i el desenvolupament del pensament computacional.

Per a desenvolupar aquesta competència també ens recolzem en altres eines com Smart-Boards i microscopis digitals.

Infantil Colegio Concertado Barcelona

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil