Primària Colegio Concertado Barcelona

Oferim a cada alumne les eines necessàries per a desenvolupar tot el seu potencial, talents i autonomia en un món en constant canvi.

Fomentem la curiositat i motivació per l’aprenentatge dels nostres alumnes des d’un programa personalitzat basat en metodologies actives per a l’aprenentatge i la comprensió amb un projecte lingüístic trilingüe.

Treballem perquè els nostres alumnes desenvolupin les destreses i capacitats necessàries per a assentar les bases que els prepararan per al pas a Secundària:

 • La creativitat
 • Metodologies actives d’aprenentatge
 • El treball en equip
 • El pensament crític
 • Educació emocional i programes de mediació escolar (tutoria entre iguals)
 • Formació internacional
 • Tecnologia, robòtica i programació

Així, els nens apliquen en el seu dia a dia, tots els conceptes apresos a classe, fomentant el raonament dirigit a la resolució de problemes.

Excel·lents professors, experts i innovadors en la matèria, s’impliquen en la formació dels seus alumnes i treballen en equip per a assegurar una formació integral. La seva vocació els porta a guiar els seus alumnes durant tot el seu aprenentatge.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Alumnes Excel·lents

Competència matemàtica: Aprenentatge lògic-matemàtic

Els nostres alumnes aprenen matemàtiques adaptades a la realitat a través del mètode lògic-deductiu i creatiu. Aprofitant la capacitat d’aprenentatge dels alumnes a aquestes edats, treballem tots els conceptes matemàtics de manera lúdica, experiencial i manipulativa. Formem la base indispensable per a l’adquisició dels coneixements de la resta d’àrees acadèmiques dels nostres alumnes.

Competència lingüística: comunicació oral i escrita

Formem els nostres alumnes en l’art de la comunicació (oral i escrita).

A més del treball diari a través de les assignatures de llengües, incorporem un projecte lector per a enfortir i impulsar el gust per la lectura i desenvolupar així la comprensió lectora com a instrument essencial per als aprenentatges de la resta d’àrees.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Metodologies actives per a l’aprenentatge i la comprensió

Tenim com a objectiu que els nostres alumnes adquireixin conceptes, competències i habilitats socials fonamentades en el treball en equip.

Per això, treballen junts per a maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Algunes d’aquestes metodologies són:

 • Treball cooperatiu: Els nostres alumnes treballen de forma cooperativa de manera interdisciplinar per a construir coneixement i desenvolupar habilitats socials i comunicatives, sent capaços de col·laborar per a aconseguir major autonomia i implicació en el seu aprenentatge.
 • Treball per projectes/ABP combinat amb treball individual: Es potencia la recerca, la resolució de problemes, la reflexió i la cooperació activa en el treball per projectes, en les diferents assignatures i especialment en l’àmbit de Science. Aquesta metodologia de treball fomenta la comprensió i la motivació dels alumnes connectant el seu aprenentatge amb situacions de la vida real. Una adequada combinació d’aquesta mena de treball amb moments d’activitats individuals, completen la formació acadèmica de l’alumne RMSI.

Estratègies de pensament: rutines i destreses

En aquesta etapa treballem de manera interdisciplinària amb les rutines i destreses de pensament i estratègies de metacognició, que ajuden aconseguir una veritable comprensió del coneixement i a desenvolupar el pensament crític.

Potenciem:

 • La capacitat de raonar i pensar amb lògica
 • L’anàlisi i judici de les situacions
 • La presa de decisions sobre la base de l’anàlisi prèvia
 • L’actuació amb una base fonamentada

Tot això requereix autoconeixement, motivació, autonomia i iniciativa per part de cada alumne. I practicant-les amb freqüència i flexibilitat, acaben convertint-se en la manera natural de pensar i operar fent-se més reflexius i metacognitius.

Art, música i cultura

L’educació musical dels nostres alumnes de Primària fomenta la seva creativitat i potencia el seu talent. Es promou la dansa, el cant coral i l’aprenentatge d’un instrument. Participem en trobades musicals de dansa i de cant a nivell municipal. Tenim un cor extraescolar.

A més, a través de projectes interdisciplinaris incloem continguts culturals i artístics que permeten als alumnes expressar-se i potenciar la seva creativitat. Realitzem diversos tallers d’apreciació artística en les nostres sortides culturals per a enriquir l’aprenentatge curricular.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Alumnes Globals

Formació Internacional

En aquesta etapa impartim un 33% de classes en anglès: a més de la pròpia assignatura “English” hem afegit “Art”, “Social Science”, “Natural Science”, Computer Science i “Physical Education” des de 4t de Primària.

A més, comptem amb professors que han estat docents en llengua anglesa en països d’Europa i Amèrica amb una àmplia experiència en diferents metodologies que ajuden a preparar l’alumnat per un bon maneig de la llengua estrangera.

En conseqüència, en finalitzar l’etapa, els alumnes adquireixen un nivell de comprensió i expressió concorde a la seva edat, preparant-se per als exàmens de Cambridge Language Assessment (A2/B1).

També comptem amb les nostres Acadèmies OAK a l’estranger perquè els nostres alumnes puguin gaudir d’un intercanvi trimestral, anual, o campament d’estiu als EUA, Irlanda o Suïssa.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Alumnes Acompanyats

Pla d’Acció Tutorial

Els nostres tutors juntament amb el departament d’orientació desenvolupen un pla que garanteix l’educació personalitzada i s’enfoca a acompanyar a cada alumnat, orientant-li en el seu procés d’aprenentatge i el seu desenvolupament integral.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Educació emocional i programes de mediació escolar

En educació emocional es treballa, mitjançant dinàmiques, tota la formació en consciència emocional, autoestima, empatia, assertivitat. La finalitat d’aquest programa és desenvolupar en els nostres alumnes les capacitats socioemocionals que es necessiten avui dia per a enfrontar-se de la manera més satisfactòria a la societat, relacionar-se amb els altres i regular aquestes emocions per a prevenir comportaments de risc i saber afrontar situacions adverses.

En les sessions de tutoria grupals setmanals, treballem aspectes del desenvolupament personal dels nostres alumnes amb el suport del tutor i del departament de formació integral.

Aquest programa es basa a conèixer les nostres pròpies emocions, identificar les dels altres, saber canalitzar-les i fomentar l’empatia. D’aquesta manera, els nostres alumnes:

 • Desenvolupen l’habilitat de controlar les pròpies emocions
 • Adquireixen una major competència emocional
 • Aconsegueixen un millor coneixement de si mateixos
 • Aprenen a identificar les emocions dels altres
 • Prevenen els efectes perjudicials de les emocions negatives
 • Desenvolupen l’habilitat per a generar emocions positives i automotivar-se
 • Adopten una actitud positiva davant la vida

Vida cristiana i acompanyament espiritual

La formació religiosa del Col·legi busca que els nostres alumnes tinguin l’experiència de l’amor de Déu en les seves vides que els porti a tenir una relació d’amistat amb Ell. Això els portarà a viure la seva fe amb llibertat, alegria i coherència, donant als altres aquest amor que ells ja han experimentat.

Vivim amb alegria el seguiment de Crist, acompanyant-los en la vida cristiana. A més de les classes de religió i altres activitats pastorals, comptem amb capellans i personal consagrat per a cada etapa.

Oferim:

 • Missa primer divendres de mes (a partir de 4t de Primària).
 • Preparació i vivència dels temps litúrgics: Nadal, Setmana Santa, Mes de maig.
 • Acompanyament espiritual per a alumnes que ho desitgin.
 • Catequesi de Primera Comunió.
 • Comunió diària per als alumnes que ho desitgin.
 • Confessions per a alumnes que ho desitgin.
 • Club Net. Club Faro i Alps.
 • Missa familiar (diumenge 11:30h) i joves (diumenge 20:00h).

Escola de pares

El nostre programa d’acompanyament per a pares organitza formacions amb excel·lents professionals per a tractar temes educatius clau en cada franja d’edat que interessen i preocupen els pares de família, així com per a generar un espai de trobada per a reflexionar en grup sobre la tasca educativa i altres temes d’actualitat.

Primària Colegio Concertado Barcelona

Alumnes Compromesos

El nostre objectiu és que l’alumne adquireixi les bases per a la formació d’una personalitat madura: que conegui les virtuts i tingui bona disposició per a viure-les amb entusiasme, com ho va fer Crist, el seu gran amic.

Programa de Virtuts

Formem la voluntat i les emocions dels nostres alumnes mitjançant l’adquisició de virtuts que treballem a través de campanyes i activitats formatives a l’aula, adaptades als diferents cursos. Ens centrem en una sèrie de virtuts que considerem fonamentals per al seu desenvolupament que es van treballant en el programa d’acció tutorial durant tota l’etapa de Primària: ordre, amistat, respecte, generositat, esforç, obediència, fortalesa, responsabilitat, gratitud, sinceritat, alegria i humilitat.

Disciplina Formativa

A través de la disciplina formativa els nostres formadors treballen perquè els nens descobreixin en el dia a dia els valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. D’aquesta manera els alumnes van comprenent el sentit i la importància del respecte i compliment de les normes per a la construcció d’una bona convivència escolar.

Educació per a l’amor

Amb els continguts i la metodologia d’ “Aprenguem a estimar”, eduquem als nostres alumnes en allò que se situa en el centre de la nostra condició de persones: la nostra capacitat d’estimar. A través d’un recorregut gradual i adaptat a cada edat, els acompanyem en el descobriment del veritable valor i sentit del seu cos, l’afecte i la sexualitat.

Programa de participació social

Volem que l’alumne visqui compromès amb la transformació de la societat i, per això, fomentem la seva participació en projectes solidaris que despertin la seva sensibilitat i ganes d’ajudar.

Tots els cursos, pares de família i personal del Col·legi estan implicats en l’ajuda a fundacions i centres d’atenció de persones grans i persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes col·laboracions es realitzen al llarg del curs escolar i comptem també amb l’ajuda i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots els cursos duen a terme iniciatives per a ajudar a una institució o centre en projectes concrets. A partir de 5è Primària, a més d’aquestes iniciatives, també van a visitar centres per a compartir el seu temps i col·laborar en activitats.

Alumnes Digitals

Tecnologia, Robòtica, Programació i Natural Science

Durant aquesta etapa es combina l’aprenentatge dels continguts de Natural Science amb la seva aplicació en la resolució de necessitats i problemes.

Gràcies a això, els alumnes aprenen a:

 • Utilitzar objectes tecnològics en la vida diària, i així adquireixen el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i ús, per a minimitzar els riscos en la manipulació i l’impacte mediambiental
 • Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial i avaluar els avantatges personals i socials
 • Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar la idoneïtat del resultat

Robòtica i programació

Des de 4t de Primària es dedica una hora setmanal de l’horari lectiu per a:

 • Assignatura de robòtica; on els alumnes imaginen, dissenyen, programen i construeixen robots, havent de bregar amb els components de l’entorn automàtic; motors, sensors, etc.
 • Assignatura de programació; en la qual els nostres alumnes aprofundeixen en la construcció d’algorismes i aprenen els seus llenguatges, així:
 • Aprenen a pensar i a fer visible el pensament
 • Resolen problemes i prenen decisions
 • Desenvolupen la seva creativitat
 • Enforteixen la responsabilitat personal i la capacitat de treball en equip
 • Aprenen a acceptar l’error com a font d’aprenentatge

Primària Colegio Concertado Barcelona

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Educación Primaria