Secundària Colegio Concertado Barcelona

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa apassionant en la vida d’una persona.

Es té en compte la profunda transformació física, intel·lectual i afectiva pròpia d’aquesta edat.

El nostre model educatiu està basat en l’acompanyament personal i integral i persegueix formar a persones responsables, acadèmicament competents però sobretot humanament molt sòlides, amb un cor gran que els porti a comprometre’s, a acollir els altres des d’una perspectiva d’amor cristià.

En aquesta etapa:

 • Es busca l’aprenentatge significatiu a través de metodologies actives basades en l’adquisició de competències i habilitats per a la vida real.
 • Es posa la innovació pedagògica al servei del rigor científic, la competència lingüística i la competència matemàtica.
 • Es prepara als alumnes per a tots els exàmens de Cambridge, fins al Certificate of Proficiency in English (C2).
 • Es busca consolidar hàbits d’aprenentatge i treball necessaris per a un Batxillerat d’excel·lència acadèmica.
 • Tots els alumnes disposen d’acompanyament individual humà, acadèmic, psicopedagògic i espiritual.
 • Els alumnes participen en diversos concursos externs al col·legi per a demostrar les seves capacitats en els àmbits de l’empresa, l’oratòria, la política internacional, la ciència i la tecnologia.
 • Programa propi de desenvolupament personal a través de les tutories, programes d’educació afectiva-sexual, educació emocional i participació social.
 • A més, oferim als nostres alumnes un ampli programa d’ “Orientació Vocacional” (avalat per la Universitat Francisco de Vitoria, Madrid) per a acompanyar-lo en la cerca de la seva vocació i el seu projecte de vida.
Secundària Colegio Concertado Barcelona

Alumnes Excel·lents

Aprenentatge experiencial i interdisciplinari

Desenvolupem en els nostres alumnes un aprenentatge intel·ligent, experiencial i adaptat al món real, fomentant l’autonomia, la responsabilitat i la inclusió, a través de:

 • Flipped Classroom: Aquest tipus d’aprenentatge pretén utilitzar dues estratègies, la presencial i la virtual prenent a cada moment el millor d’elles. Transfereix el treball de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l’experiència del docent, per a facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica de coneixements dins de l’aula.
 • Projectes interdisciplinaris: Metodologia d’aprenentatge que integra els diferents sabers de l’alumne. Dona utilitat als coneixements i millora les competències i destreses dels estudiants treballant en equip, al mateix temps que s’inculquen valors com la creativitat, la inquietud, la curiositat, l’esperit innovador i emprenedor.

Aprenentatge científic i matemàtic

Les competència científica i matemàtica són part important del nostre currículum, per això fomentem el desenvolupament de la curiositat per descobrir, conèixer i comprendre a través de projectes, experiències de laboratori, participació en fires de Ciències i en competicions externes.

Competència lingüística

Comprensió lectora i expressió escrita: treballem aquesta competència no només des de les matèries de l’àmbit lingüístic (Català, Castellà i Anglès) sinó des de totes les matèries a través de:

 • La comprensió de textos cada vegada més complexos
 • La identificació de la informació important
 • La relació de conceptes
 • La síntesi d’informació

Oratòria: aprendre a parlar correctament no és una habilitat innata sinó que requereix d’entrenament i d’una sèrie de tècniques que aniran aprenent i desenvolupant de manera pràctica en el seu dia a dia.

Aquest programa ajuda els alumnes a:

 • Treballar l’empatia
 • Defensar opinions que a vegades no coincideixen amb les pròpies
 • Buscar la veritat i saber-la defensar
 • Qüestionar raons
 • Descobrir la lògica
 • Buscar les evidències
 • Comunicació no verbal
 • Comunicació assertiva
 • Desenvolupar el pensament crític

Pensament crític

El treball i desenvolupament per aconseguir un pensament crític en els nostres alumnes és una prioritat d’aquesta etapa. Per això continuem amb el treball que s’inicia a Primària en estratègies de pensament (rutines i destreses) que afavoreixen el desenvolupament del pensament eficaç i visible. Formem als nostres alumnes perquè siguin uns apassionats cercadors de la Veritat.

Aquest desafiament intel·lectual implica posar en pràctica capacitats per a saber analitzar, reflexionar, comparar, discernir, explicar, decidir sobre informació i ser capaç de prendre les seves pròpies decisions, coherents amb la seva jerarquia de valors.

Gràcies a la formació en pensament crític, els alumnes aprenen a:

 • Qüestionar les opinions dels altres
 • Diferenciar què és una opinió, què és informació i què és veraç o no
 • Formar una opinió pròpia sobre l’entorn que els envolta

Tècniques d’estudi

S’imparteixen tallers de tècniques d’estudi, en col·laboració amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica.

Al llarg d’aquesta etapa, es treballa:

 • La capacitat de relacionar el nou aprenentatge amb coneixements previs
 • El visual thinking
 • Els esquemes i mapes mentals

Juntament amb tot això, es promou l’estudi constant tant de manera autònoma com en grup i l’esforç com a camí per a aconseguir la superació personal.

Alumnes Globals

Formació Internacional

Dins del pla d’estudis, el 33% de l’horari lectiu és impartit en anglès per un professorat natiu o bilingüe.

A més, reben una preparació específica i un itinerari personalitzat per a poder acreditar-se amb els nivells de First Certificate in English- FCE (B2), Certificate Advanced in English- CAU (C1), Proficiency Certificate in English- CE (C2) certificats per Cambridge English Assessment.

També tenen l’oportunitat d’aprendre anglès a través dels continguts curriculars de les assignatures de Science, Technology i Economics on aprenen a utilitzar funcionalment l’idioma per a raonar, debatre i expressar conceptes abstractes tal com farien en un context internacional.

A més, els alumnes continuen amb la formació en una quarta llengua (francès o alemany) podent examinar-se del nivell B1 o B2 del marc comú europeu en acabar els seus estudis en el col·legi.

A partir de 3r de l’ESO s’ofereix el Batxillerat Dual Americà; un programa innovador i de qualitat que permetrà els nostres estudiants obtenir el batxillerat estatunidenc (US High School Diploma) alhora que realitzen el curricular espanyol, adquirint els millors nivells de competència que els diferenciarà de la resta i els ajudarà a fer front a un mercat de treball tan globalitzat i summament competitiu com és l’actual.

Col·laborem, també, amb les nostres acadèmies OAK a l’estranger perquè els nostres alumnes puguin gaudir d’un intercanvi trimestral, anual, o campament d’estiu als EUA, Irlanda o Suïssa.

Alumnes Acompanyats

Orientació vocacional

Ajudem a descobrir la vocació dels nostres alumnes mitjançant un programa que els convida a prendre consciència dels seus propis dons, de les oportunitats i necessitats de l’entorn i els donem les eines per a poder projectar el seu futur.

Des del començament de l’Etapa de Secundària, oferim als alumnes assignatures que els permeten conèixer les diferents disciplines acadèmiques per a continuar, a 3r d’ESO, amb un programa més específic de cerca de les preferències de desenvolupament personal de cada alumne.

Educació per a l’amor

Durant aquesta etapa tan important de la vida dels estudiants, realitzem un acompanyament en el descobriment del veritable valor i sentit del seu cos, l’afecte i la sexualitat. Per a això treballem amb la metodologia del programa “Aprenguem a Estimar”, avalat per la Universitat Francisco de Vitoria.

Escola de pares

El nostre programa d’acompanyament per a famílies organitza formacions amb excel·lents professionals per a oferir formació sobre temes que interessen i preocupen els pares de família, així com generar un espai de trobada per a reflexionar en grup sobre la tasca educativa i altres temes d’actualitat.

Secundària Colegio Concertado Barcelona

Programa de Virtuts

Formem la voluntat i les emocions dels nostres alumnes mitjançant l’adquisició de virtuts que treballem a través de campanyes i activitats formatives a l’aula, adaptades als diferents cursos. Ens centrem en una sèrie de virtuts que considerem fonamentals per al seu desenvolupament, dedicant temàticament cada trimestre a dos d’elles: ordre, amistat, respecte, generositat, esforç, obediència, fortalesa, responsabilitat, gratitud, sinceritat, alegria i humilitat.

Disciplina Formativa

A través de la disciplina formativa els nostres educadors treballen perquè els adolescents descobreixin en el dia a dia els valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. D’aquesta manera els alumnes van comprenent el sentit i la importància del respecte i compliment de les normes per a la construcció d’una bona convivència escolar.

Alumnes Compromesos

Participació social

Els alumnes col·laboren amb entitats socials tant en el col·legi com en institucions externes de defensa de la vida, d’inclusió social, assistència a la gent gran, cura del medi ambient i de lluita contra la pobresa.

A més oferim el programa “One to One”, gràcies al qual alumnes de Secundària realitzen un acompanyament acadèmic a alumnes de Primària que el necessitin.

Gracias a este programa, nuestros alumnos aprenden a:

 • Servir a los demás
 • Encontrarse a uno mismo en la donación al otro
 • Educar en la empatía, la gratitud, la humildad y la generosidad

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes aprenen a:

 • Servir els altres
 • Trobar-se a un mateix en la donació a l’altre
 • Educar en l’empatia, la gratitud, la humilitat i la generositat

A l’ESO busquem que els alumnes assumeixin amb major responsabilitat les activitats de Participació social, de manera que es vagin comprometent de manera més formal.

A 4t d’ESO els alumnes treballen la participació social a través de projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) on l’acció social i donació als altres estan integrades en el currículum acadèmic. L’ApS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen en implicar-se en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Alumnes Digitals

Alumnes competents per a l’era digital i tecnològica

Des de l’any 2015 els alumnes compten amb un dispositiu propi com a eina d’aprenentatge: iPad a 1r i 2n d’ESO i Chromebook a 3r i 4t d’ESO. Aquesta eina aporta al nostre model educatiu:

 • Personalització de l’aprenentatge: permet atendre diferents ritmes de treball i estils d’aprenentatge, així com la creació de diversos ambients d’aprenentatge.
 • Potenciar la creativitat, la cooperació, la curiositat per investigar i l’autonomia enfront de l’aprenentatge.
 • Desenvolupar la competència digital
 • Acompanyament per a un ús segur de la tecnologia, tant per al treball, l’oci o la comunicació.
 • Pensament crític
 • Motivació

Per a poder aprofitar tots aquests avantatges és necessari que els alumnes tinguin un bon acompanyament en el seu ús, per la qual cosa incorporem la tecnologia a la formació acadèmica de l’alumne, de manera gradual, progressiva i adaptada.

Treballem en perfecta sintonia amb suport analògic (llibres i quaderns) i digital. Creiem que l’alternança entre totes dues maneres de treballar és la combinació perfecta per al desenvolupament educatiu dels nostres alumnes. Oferim un ambient segur per als alumnes també en l’àmbit digital.

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Educación Secundaria.