REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

ALUMNES

Els alumnes són els principals protagonistes del seu propi creixement personal, intervenen activament en la vida del Centre segons les exigències de l’edat, i assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

1.Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que les derivades de l’edat i del nivell que estiguin cursant.

2. Tots els alumnes tenen el dret i el deure de conèixer la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia, en la finalitat deformar-se en els valors i principis que hi estan reconeguts.

Els alumnes tenen dret a:

a) Rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat, d’acord amb el Caràcter Propi del Centre, elegit per ells o pels seus pares.

b) Ser respectats en la seva llibertat de consciència, així com en les seves conviccions religioses i morals, d’acord amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia.

c) Manifestar amb llibertat, individual i col·lectivament, les seves opinions, sempre en el respecte als professors i companys i al Caràcter Propi del Centre.

d) Ser valorats en el seu rendiment escolar conforme a criteris públics i objectius.

e) Rebre orientació escolar i professional que els asseguri la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.

f) Rebre la informació que els permeti optar a possibles ajudes compensatòries de mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, així com de protecció social en els casos d’accident o infortuni familiar.

g) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica i en la seva dignitat personal. A la protecció contra tota agressió física o moral.

h) Ser respectats en la seva intimitat en el tractament de les dades personals.

i) Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i salut adequades i en un ambient de convivència que afavoreixi el respecte entre els companys.

j) Elegir democràticament els seus delegats de classe, curs i/o etapa, pel procediment i amb les funcions que determini l’entitat titular del Centre.

k) Exercir el seu dret d’associació, participació i reunió en el Centre, en els termes legalment previstos.

l) Continuar la seva relació amb el Centre una vegada hagin conclòs els seus estudis en el mateix.

m) El fills i familiars dels empleats de l’escola que estudien en el mateix centre han de rebre el mateix tracte per part de la comunitat educativa.

Els alumnes tenen els següents deures:

1. Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels educadors i de la direcció del Centre.

2. L’estudi i l’esforç personal constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en les obligacions de:

a) Assistir amb puntualitat a classe i a tots els actes i les activitats programades pel Centre.

b) Complir el calendari escolar i l’horari establerts pel Centre.

c) Seguir les directrius del professorat respecte a la seva educació, imatge i aprenentatge, així com respectar la seva autoritat tant dintre del recinte escolar com fora d’ ell.

d) Realitzar les tasques acadèmiques encomanades pels professors.

e) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

f) Participar i col·laborar activament en la vida del col·legi amb la resta de membres de la comunitat educativa, especialment en les activitats formatives i en les orientades al desenvolupament del currículum.

g) Adquirir els hàbits intel·lectuals i de treball necessaris per a la seva capacitació i per a la continuïtat en els seus estudis i la posterior activitat professional.

h) Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

3. El respecte de les normes de convivència dintre del Centre, com deure bàsic dels alumnes, s’estén a les obligacions següents:

a) Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola catòlica i col·legis RC, tal com està definit en el Caràcter Propi del Centre.

b) Complir el Reglament de Règim Intern en tot allò que els correspongui i respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del Centre.

c) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un adequat clima d’estudi en el Centre, respectant el dret dels seus companys a l’educació.

d) Complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del Centre sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.

e) Adquirir els hàbits que els facin reconèixer, respectar i apreciar els valors dels drets fonamentals de la persona i de la convivència.

f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques així com la dignitat, integritat i intimitat de la resta de membres de la comunitat educativa.

g) No discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixença, raça, sexe, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.

h) El manteniment d’una actitud correcta a classe. Per ajudar a aquesta correcció, l’escola recomana no portar els mòbils a l’escola. En cas de portar-los, aquests hauran d’estar guardats als llocs pertinents, és a dir, en el cas de la secundària, a les taquilles de dins les aules i en el cas del batxillerat, a les taquilles personals o la taquilla de classe. Està terminantment prohibit que els mòbils estiguin fora dels llocs indicats. Els alumnes dipositaran els mòbils als llocs indicats, a la primera hora de classe i no se’ls retornaran fins a la darrera.

No es poden portar altres dispositius electrònics autoritzats per l’escola (smart watch…) ni qualsevol objecte que, segons el parer del personal docent, pugui distreure i/o atemptar contra la integritat física del propi alumne, els seus companys i altre personal de l’escola.

i)Conservar i fer bon ús de les dependències, instal·lacions i material del Centre, de la comunitat educativa, així com de l’espai on es desenvolupen activitats educatives.

j) Fer un ús correcte de l’uniforme dintre i fora del Centre, ja que és un element que transmet la imatge del mateix.

k) No fer ús en el Centre de pírcings i altres ornaments que es considerin incompatibles amb l’ús de l’uniforme del Centre per ser contraris a la imatge del mateix.

4.- Els alumnes han de cuidar la seva estètica a través de l’uniforme:

a)Els alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària, de l’E.S.O i de Batxillerat tenen dos uniformes, el de carrer i el d’esport, i el seu ús és obligatori en totes les activitats escolars.

b)L’uniforme de carrer consisteix en el polo (estiu), brusa o camisa (hivern), jersei, jaqueta o dessuadora i pantalons, faldilla, faldilla amb tirants o pichi segons el disseny del centre i l’etapa a la que pertany l’alumne . Fins a primer d’E.S.O. es poden dur pantalons curts. El cinturó ha de ser negre o blau marí, i el seu ús es obligatori col·locat a l’altura de la cintura. No es permet mostrar la roba interior. Les faldilles s’han de dur com a màxim 5cm aproximadament més amunt dels genolls. Les sabates han de ser de pell blau marí. Els mitjons han de ser blau marí. La roba d’abric ha de ser blau marí (i no pot ser de roba texana, ni portar cap escut, nombre o paraula escrits), i dins del centre no es podrà dur si l’alumne no duu posat la brusa o camisa de màniga llarga i el jersei. Els altres complements han de ser llisos i dels colors de l’uniforme. Fins a 4tde primària els alumnes porten bata (menys els mesos de calor).

c)L’uniforme d’esport consisteix en la camiseta/polo blancs amb l’escut del col·legi, pantalons curts blau marí o el xandall blau marí amb l’escut brodat segons el disseny del Centre. Les sabatilles han de ser esportives blanques, i els mitjons han de ser blancs i de cotó. El banyador i casquet de bany han de ser els de l’uniforme.

d) Si l’alumne no ve uniformat correctament l’escola aplicarà les següents mesures: 1) Comunicació a la família perquè vingui a recollir al seu fill perquè aquest pugui tornar a l’escola correctament uniformat. 2) Se li requisarà la/les peces incorrectes. L’escola no es fa responsable de la pèrdua o danys que es puguin ocasionar.

d)No es permet tatuatges en cap part visible del cos. Els alumnes de sexe masculí no poden dur arracades, ni el cabell llarg i han d’anar afaitats.

e)Les noies han de portar el cabell recollit, sense tint, no poden anar maquillades ni portar les ungles pintades.

5.- Pel que fa al comportament:

a)En els canvis de classe o en absència dels professors els alumnes han d’esperar tranquil·lament a l’ aules sense córrer ni fent activitats perilloses per a la seva integritat física, per tal de no molestar els companys d’altres classes. Només es podrà sortir de l’aula per anar al bany amb permís del professor.

b) La taula i la cadira del professor són d’ús exclusiu dels professors. A la pissarra només s’hi podrà escriure o dibuixar amb el permís del professor.

c)Les sales de professors són d’ús exclusiu del professorat.

d) Els alumnes tindran cura de l’ordre i de la neteja de la classe, així com de tots els espais del centre.

e) En hores de classe, els alumnes que per alguna raó circulin pels passadissos o escales, ho hauran de fer en silenci i sense córrer, respectant el treball dels companys de les altres classes.

f) Durant els primers dies de curs, el tutor i el delegat, en presència dels companys, faran una acta de l’estat del material de la classe. Els possibles desperfectes comesos a partir d’aquell moment hauran de ser restituïts o desemborsats per l’alumne responsable o per la classe col·lectivament si no fos possible determinar les responsabilitats individuals.

g) No es podran dur pilotes de cuir (excepte secundària).

h)No es podran dur objectes perillosos per la integritat física dels alumnes i de la resta de membres de la comunitat educativa.

i) Els alumnes que sostreguin béns del centre o de qualsevol membre de la comunitat educativa hauran de restituir-los. En tot cas, els pares o els representants legals, seran responsables civils en els termes previstos per les lleis.

j) Queda prohibit als alumnes propiciar o possibilitar l’entrada d’amics o persones alienes al centre, excepte per aquells cassos permesos per la Direcció.

k) Queda prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques i drogues en qualsevol espai del Centre. Tampoc es pot menjar o beure a l’aula durant el període de classe. L’alumne haurà d’esperar al temps entre classe i classe per poder veure aigua.

l) En finalitzar la darrera sessió del matí i de la tarda, els alumnes deixaran la classe ordenada. El professor tindrà cura de que la sortida es faci després del senyal acústic i després tancarà amb clau l’aula. L’alumne no podrà tornar a entrar una vegada tancada la classe, si no és acompanyat d’un professor o coordinador.

m)La brossa s’ha de llençar a les papereres. L’únic lloc habilitat per menjar és el pati i els menjadors.

n) Els alumnes d’ESO i de 1r. Batxillerat, obligatòriament s’han de dutxar i posar-se roba neta després d’haver fet educació física.

o) Només podran romandre en el Centre durant el temps de lleure del migdia, els alumnes que hagin d’utilitzar el servei de menjador. Aquests esperaran de manera ordenada el seu torn per entrar i un cop finalitzat l’àpat dipositaran les deixalles i la safata en els llocs indicats.

p)Els pares o tutors legals dels alumnes abonats al servei de menjador que algun dia no utilitzin el servei, hauran d’avisar al tutor a través de l’agenda si és de primària o a través d’un correu electrònic si és de secundària.

q) Els pares dels alumnes no abonats al servei de menjador, el dia que es quedin a dinar els seus fills, hauran d’avisar a administració.

r) Els alumnes faran un bon ús dels dispositius electrònics destinats a l’educació.

s) Els alumnes hauran de permetre el registre de les seves motxilles, bosses i altres estris personals, quan sigui requerit per un membre de la coordinació/direcció de l’escola, sempre en presència d’un altre professor o coordinador.

t) Serà sancionat greument, l’entrada a l’escola, quan aquesta estigui tancada.

6.- El comportament dels alumnes en els espais fora del Centre. Es podran corregir les conductes contràries a les normes de convivència del Centre realitzades en el recinte escolar i durant el desenvolupament d’activitats complementàries o extraescolars.

a) Els alumnes no podran romandre a l’escola després de l’última hora de classe, excepte que estiguin fent extraescolars o als espais habilitats per l’estudi. Els divendres es permetrà estar al pati però no hi haurà espai habilitat per a l’estudi.

b)A partir de les 16.45h. els pares són els responsables de la seguretat dels seus fills, excepte si aquests es troben en algunes de les activitats extraescolars del col·legi. Els divendres de 16.45h a 18h no es considera activitat extraescolar.

c) Els alumnes hauran d’estar asseguts i amb el cinturó de seguretat posat durant els trajectes en autocar. Serà responsabilitat del professor determinar l’ordre en el que s’han de seure.

d) No es podrà menjar ni beure dins l’autocar.

e) Sempre que sigui possible, s’haurà de deixar les bosses en el portaequipatges de l’autocar.

f) Els alumnes escoltaran i faran cas de les indicacions donades per professors, guies i conductor.

g)No es permet fumar ni consumir cap tipus de beguda alcohòlica.

h) Els alumnes tenen el dret i el deure de participar en totes les activitats escolars de finalitat didàctica, visites culturals, excursions i altres sortides, sempre que l’escola no retiri aquest permís i ho comuniqui als pares. Un alumne podrà ser suspès del dret d’assistència a una o vàries de les activitats esmentades per mal comportament. En aquest cas té l’obligació d’assistir al centre.

i) Ús del mòbil en activitats fora de l’escola. Els alumnes de primària i l’ESO no poden fer servir el mòbil en cap activitat realitzada fora de l’escola. Els alumnes de Batxillerat, només en els moments autoritzats.

7.- Criteris de correcció:

En la correcció dels alumnes que alterin la convivència es tindran en compte els següents criteris:

a)L’edat, situació personal, familiar i social de l’alumne.

b) La valoració educativa de l’alteració.

c) El caràcter educatiu i recuperador, no merament sancionador, de la correcció.

d) La proporcionalitat de la correcció.

e) La forma en què l’alteració afecta als objectius fonamentals del Projecte Educatiu de Centre, Programació d’Etapa i Programació General Anual del Centre.

En cap cas el procediment de correcció podrà afectar al dret a la intimitat i dignitat de l’alumne.

Les alteracions de la convivència poden ser lleus, greus i molt greus.

L’escola no es farà en cap cas responsable dels objectes personals dels alumnes.

Alteracions lleus.

Són alteracions lleus de la convivència aquelles que vulnerin les normes de convivència i de conducta i no estiguin qualificades en el present Reglament o en la normativa aplicable com greus o molt greus.

Alteracions greus.

Tindran la consideració d’alteracions greus les següents:

a) 5 faltes de puntualitat o 3 hores d’absència d’una mateixa matèria durant una avaluació que segons el parer del tutor, no estiguin justificades.

b) Les conductes que impedeixin o dificultin a altres companys l’exercici del dret o el compliment del deure de l’estudi.

c) Els actes d’incorrecció, picabaralles o desconsideració amb companys.

d) Els actes d’indisciplina i els que pertorbin el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

e) Els danys causats en les instal·lacions o el material del Centre.

f) Els danys causats en els béns o pertinences dels membres de la comunitat educativa, així com la seva sostracció.

g) La incitació o estímul a la realització d’una falta contrària a les Normes de Conducta.

h) Qualsevol altra incorrecció d’igual gravetat que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar que no constitueixi falta molt greu, segons el present Reglament.

i) La reiteració en el termini de 30 dies de dues o més faltes lleus.

j) Els actes que atemptin contra els principis del caràcter propi del Centre i que no constitueixin falta molt greu.

k) L’enregistrament, publicitat o difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’imatges de membres de la comunitat educativa sense permís explícit dels mateixos.

l) L’ús del telèfon mòbil i altres dispositius dins el centre sense permís explícit del professor.

m) L’ús de qualsevol dispositiu electrònic de l’escola per a altres fins que no siguin les tasques encomanades pel professor.

n) Copiar o intentar-ho fer en un examen. Així com la detecció d’eines que ho facilitin.

o) Buscar contingut indegut a través de qualsevol eina electrònica que li faciliti l’escola.

Alteracions molt greus.

Tindran la consideració d’alteracions molt greus les següents:

a)Els actes greus d’indisciplina, desconsideració, insults, falta de respecte o actituds desafiadores, comesos cap als Professors i altre personal del Centre.

b) L’assetjament físic o moral als companys, qualsevol que sigui el mòbil o la intenció.

c) L’ús de la violència, les agressions, les ofenses greus i els actes que atemptin greument contra la intimitat o els bons costums socials contra els companys o altres membres de la comunitat educativa.

d) La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin per raó de naixença, raça, sexe, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

e) L’enregistrament, publicitat o difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’agressions o humiliacions comeses.

f) Els danys greus causats intencionadament o per ús indegut en les instal·lacions, materials i documents del Centre o en les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.

g) La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents acadèmics.

h) L’ús, la incitació o la introducció en el Centre o en qualsevol activitat escolar d’objectes o substàncies estupefaents, il·legals o perjudicials per a la salut, o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

i) La pertorbació greu del normal desenvolupament de les activitats del Centre i, en general, qualsevol incompliment greu de les normes de conducta, inclosos els atemptats al caràcter propi del Centre.

j) La reiteració en el termini de 60 dies de dues o més faltes greus.

k) L ‘incompliment de la sanció imposada per la realització d’una falta greu.

l) En el cas d’alumnes majors de 14 anys, la comissió de conductes tipificades com delicte en el Codi Penal.

m) Hackejar els ordinadors de l’escola.

n) Abandonar les instal·lacions escolars o extraescolars, així com els àmbits desenvolupats en altres instal·lacions alienes a l’escola, sense el permís dels professors.

Gradació de la responsabilitat.

A l’efecte de la gradació de la responsabilitat es consideraran:

1 . Circumstàncies que pal·lien o atenuen la responsabilitat de l’alumne:

a)El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.

b) La manca d’intencionalitat, o no haver volgut produir l’alumne un dany de la gravetat ocasionada.

c) L’observança d’una conducta habitual positivament afavoridora de la convivència.

d) La reparació immediata del dany causat o, si s’escau, de l’ofensa, incloent la sol·licitud espontània de disculpes a l’ agreujat o perjudicat.

e) Aquelles altres que estableixi la normativa vigent.

2 . Circumstàncies que accentuen o agreugen la responsabilitat de l’alumne:

a)La premeditació.

b) La reiteració en la comissió del mateix acte d’alteració de la convivència.

c) Causar dany, injúria o ofensa a companys de menor edat, als nouvinguts al Centre, als alumnes amb discapacitat o qualssevol d’ altres que es trobin, pel que fa al responsable, en posició d’inferioritat.

d) Actuar en foment de la violència, la discriminació, el racisme o la xenofòbia.

e) Actuar els responsables en grup i en nombre superior als agreujats o ofesos, o emparant-se en una situació que li atorgui superioritat.

f) Aquelles altres que estableixi la normativa vigent.

Correcció de les alteracions.

1.La correcció es durà a terme aplicant els protocols generals d’actuació, els quals contindran previsions contemplades en els articles d’aquest Reglament.

2. Sense perjudici de les correccions que s’imposin segons la normativa vigent en el cas de les faltes injustificades d’assistència a classe, a l’efecte de l’avaluació contínua, s’entendrà com nombre màxim de faltes d’assistència per curs, àrea o matèria, el % de les hores lectives assenyalades pel Departament d’Ensenyament.

3.L’òrgan competent, en atenció a les circumstàncies que concorrin, podrà imposar a les alteracions qualificades com greus i molt greus correccions corresponents a alteracions de grau inferior.

Competència.

1.Seran competents per a imposar les correccions per a la realització d’una alteració de la convivència lleu:

a)El tutor del grup, amb la comunicació del Formador de l’Etapa corresponent.

b) Els professors de l’alumne, comunicant-lo al tutor i amb la comunicació del Formador de l’Etapa corresponent.

c) Qualsevol professor del Centre comunicant-lo al tutor del grup i amb la comunicació del Formador de l’Etapa corresponent.

2. En el cas d’alteracions greus i molt greus, correspondrà al tutor i/o el responsable de disciplina amb el vist i plau de Coordinació la imposició de correcció, i el Consell Escolar haurà de conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent de conformitat amb el previst en l’article127 de la LOMCE.

Correcció de les alteracions lleus.

Les alteracions lleus de la convivència podran ser corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable. Així mateix, el Centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)Amonestació privada o pública, verbal o escrita.

b) Expulsió de la sessió de classe amb compareixença immediata davant el Coordinador d’etapa, o el Formador d’etapa, amb la privació del temps d’esbarjo o qualsevol altra mesura similar d’aplicació immediata.

c) Permanència en el Centre després de la jornada escolar previ avís a la família.

d) Realització de treballs, tasques o activitats de caràcter acadèmic específics en horari no lectiu.

e) Realització de tasques que contribueixin a la millora del desenvolupament de les activitats del Centre.

f) Realització de tasques dirigides a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material del Centre o a les pertinences d’altres membres de la Comunitat Educativa, o a les instal·lacions o pertinences de les persones o institucions amb les quals es relacioni el Centre.

Correcció de les alteracions greus.

Les alteracions greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conductes. Així mateix, el Centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)Prohibició temporal de participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre, per un període màxim d’un mes.

b) L’alumne podrà ser canviat de grup de forma temporal o definitiva.

c) Expulsió de determinades classes per un termini màxim de sis dies lectius.

d) Expulsió del Centre, sense apertura d’expedient disciplinari per un termini màxim de tres dies lectius.

e) Tasques de responsabilitat social dins l’escola.

f) Expulsió interna de totes les classes per un termini màxim de tres dies lectius.

g) La retirada del telèfon mòbil o de l’aparell o dispositiu electrònic utilitzat fins passat un mes. El Centre no es fa responsable de la pèrdua o dels desperfectes que es puguin ocasionar.

Correcció de les alteracions molt greus.

Les alteracions greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conductes. Així mateix, el Centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)Realització de tasques en el Centre fora de l’horari lectiu, que podran contribuir al millor desenvolupament de les activitats del Centre o, si s’escau, dirigides a reparar els danys causats.

b) Prohibició temporal de participar en les activitats extraescolars o complementàries del Centre, per un període temporal o definitiu.

c) Expulsió de determinades classes per un període màxim de 5 dies lectius.

d) Expulsió del Centre amb apertura d’expedient disciplinari per un període màxim de 20 dies.

e) Expulsió definitiva del Centre, després de la resolució de l’expedient disciplinari.

Reparació del mal produït.

1. Sense perjudici del compliment de les mesures correctores que procedeixin, els alumnes queden obligats a reparar els danys que causin, individual o col·lectivament, de forma intencionada o per negligència, a les instal·lacions, als materials del Centre i a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació. La reparació econòmica no eximirà de la correcció que correspongui. Així m

alumnes estaran obligats a restituir, si s’escau, el sostret. Els pares o representants legals assumiran la responsabilitat civil que els correspongui en els termes previstos per la Llei.

2 . Malgrat el disposat en el nombre anterior, quan les característiques de la situació així ho aconsellin, l’òrgan sancionador podrà substituir la reparació material dels danys causats al Centre per la realització de tasques que contribueixin al millor desenvolupament de les activitats del Centre, o a la millora de l’entorn ambiental del mateix.

3 . Quan un alumne incorri en conductes tipificades com agressió física o moral als seus companys o a altres membres de la comunitat educativa, i amb independència de la sanció, haurà de reparar el dany moral causat mitjançant la presentació d’excuses i el reconeixement de la responsabilitat en els actes, bé en públic o bé en privat, segons correspongui per la naturalesa dels fets i d’acord amb el que determini l’òrgan competent per a imposar la correcció.

Procediment.

1 . Les correccions per alteracions lleus de la convivència seran imposades seguint el procediment que determini el/la director/a, escoltat l’alumne en tot cas.

2 . En el cas de correccions per alteracions molt greus, haurà d’instruir-se un expedient disciplinari. La instrucció de l’expedient es durà a terme per un professor del Centre designat pel Director. La incoació es comunicarà als pares, tutors o responsables del menor.

3 . L’alumne i, si s’escau, els seus pares o els seus representants legals podran recusar a l’instructor davant el Director quan de la seva conducta o manifestacions es pugui inferir falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.

4 . Excepcionalment, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la seva instrucció, el Director , per decisió pròpia o a proposta, si s’escau, del formador d’etapa, podrà adoptar les mesures provisionals que estimi convenients. Les mesures provisionals podran consistir en el canvi temporal de grup o en la suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes o activitats per un període que no serà superior a vint dies lectius. Les mesures provisionals adoptades seran comunicades al Consell Escolar.

5 . La instrucció de l’expedient haurà de seguir els procediments marcats pel Departament d’Ensenyament.

6 . Es comunicarà al Servei d’Inspecció l’ inici del procediment i el mantindrà informat de la tramitació fins a la seva resolució. Si els fets d’alteració de la convivència poguessin revestir el caràcter de delictius, el Centre haurà de, així mateix, posar-los en coneixement dels serveis de Protecció de Menors o, si l’alumne és major de 14 anys, a la Fiscalia de Menors del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

8 . La resolució del procediment haurà de produir-se dins el marc normatiu del Departament d’Ensenyament.

PROCEDIMENT CONCILIAT PER A LA RESOLUCIÓ DE

CONFLICTES

De conformitat amb els principis inspiradors del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu de Centre, i dintre del marc del Pla de Convivència, el Centre podrà tenir en compte la resolució conciliada

de les alteracions greus i molt greus de convivència, a fi d’evitar, sempre que sigui possible, la incoació d’expedients disciplinaris, cercant la funció educativa i reparadora de tot procés corrector.

Principis bàsics.

Per a dur a terme la resolució conciliada serà necessari que l’alumne i els seus pares o representants legals, si l’alumne és menor d’edat,acceptin aquesta fórmula de resolució i es comprometin a complir les mesures acordades.

Reunió conciliadora.

Per a arribar a una solució conciliada que eviti la tramitació d’un expedient sancionador, serà imprescindible la celebració d’una reunió prèviament convocada, amb assistència del Director , del tutor de l’alumne, el propi alumne i els seus pares o representants legals, si l’alumne és menor d’edat. En tot cas, si l’alumne és menor d’edat, el Director i tutor podran escoltar-lo amb caràcter previ, per a conèixer la seva versió dels fets.

Acord escrit.

Es deixarà constància escrita de l’acord en un document que haurà d’incloure, almenys, els següents extrems: fets o conductes imputades a l’alumne, correcció que s’imposa, acceptació expressa per part de l’alumne i els seus pares o representants legals, data d’inici dels efectes de la correcció i signatura dels assistents.

L’escola es reserva el dret d’adaptar les conseqüències segons la gravetat dels fets.